Szanowni Państwo,

w związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 r. należy stosować rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), w dbałości o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wskazujemy, iż wdrożyliśmy wszelkie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wynikające z RODO. W celu zapoznania Państwa z celami i sposobami przetwarzania Państwa danych osobowych, poniżej przesyłamy klauzulę informacyjną i uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest BOHAMET S.A. z siedzibą w Cielu, ul. Toruńska 2, 86 – 005 Białe Błota, e – mail: sekretariat@bohamet.pl, KRS: 471258.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Andrzej Napierała, e-mail: an@bohamet.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez nas działalności gospodarczej przede wszystkim w zakresie produkcji okrętowej i produkcji szkła, stolarki aluminiowej i urządzeń piekarniczych, przy czym wykonywanie zleceń otrzymanych od naszych klientów może następować za pośrednictwem podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych:I. jeżeli są Państwo przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą:
  • Państwa dane są przez nas przetwarzane w celu realizacji zawartej między nami umowy
   (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), nie wykluczamy również, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są:
  1. czynności towarzyszące realizacji umów i zleceń, w szczególności przekazywanie informacji dotyczących zlecenia lub umowy i podmiotów je wykonujących: klientom początkowym, końcowym lub podwykonawcom,
  2. ewentualne dochodzenie wierzytelności,
  3. ochrona mienia, tajemnicy przedsiębiorstwa i kontrola procesu produkcji oraz toku świadczenia usług przez Administratora za pomocą monitoringu wizyjnego,
  4. nie wykluczamy, że dane osobowe mogą zostać użyte w celach związanych
   z marketingiem bezpośrednim,

  Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, mogą Państwo w każdej chwili wnieść bezpłatny sprzeciw, co do przetwarzania danych osobowych w ten sposób, jednakże uniemożliwi to nam składanie Państwu ofert współpracy.

  • Państwa dane osobowe zostały przez nas pozyskane z umów, zleceń, zapytań handlowych, ofert handlowych, publicznych rejestrów (CEIDG),
  • przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane kontaktowe, dane niezbędne do rozliczeń i fakturowania, numery identyfikacyjne (NIP, REGON), a w niektórych przypadkach numer rejestracyjny pojazdu (w zakresie w jakim niezbędna jest „preawizacja” towaru lub kierowcy).

  II. jeżeli są Państwo osobami zatrudnionymi przez przedsiębiorcę lub osobami działającymi w jego imieniu:

  • Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy nami, a przedsiębiorcą, w którego imieniu Państwo działają – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym tymi uzasadnionymi interesami jest:

   1. zapewnienie możliwości wykonania umowy zawartej między nami, a przedsiębiorcą, w imieniu którego Państwo działają, a Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tej umowy,
   2. ewentualne dochodzenie wierzytelności przeciwko przedsiębiorcy,
   3. ochrona mienia, tajemnicy przedsiębiorstwa i kontrola procesu produkcji oraz toku świadczenia usług przez Administratora za pomocą monitoringu wizyjnego,
   4. nie wykluczamy również, iż jeżeli zostali Państwo wskazani jako osoba kontaktowa przedsiębiorcy, Państwa dane będą wykorzystywane w celach marketingowych,

  Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, mogą Państwo w każdej chwili wnieść bezpłatny sprzeciw, co do przetwarzania Państwa danych w ten sposób, jednakże uniemożliwi to nam składanie ofert współpracy przedsiębiorcy, którego Państwo reprezentują,

  • Państwa dane osobowe zostały przez nas pozyskane z umów, zleceń, zapytań handlowych, ofert handlowych lub bezpośrednio od przedsiębiorcy, w imieniu którego Państwo działają. Państwa dane mogły zostać również pozyskane z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS), jeżeli Państwa umocowanie do działania w imieniu przedsiębiorcy zostało ujawnione w takim rejestrze,
  • przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane kontaktowe,
   w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres e – mail, numer telefonu.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa, pracownicy, współpracownicy, kontrahenci i klienci Administratora Danych Osobowych, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów, zleceń lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe mogą być jednak przekazywane do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub zlecenia oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 7. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona przepisami prawa.
 8. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie cofnięta. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 9. Państwa dane osobowe są niezbędne dla realizacji umów oraz zleceń, a ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić realizację zlecenia lub kontynuowanie współpracy z Państwem lub z przedsiębiorcą, w imieniu którego Państwo działają.
 10. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. W przypadku, gdy Administrator Danych Osobowych będzie chciał wykorzystać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym zostały one przekazane lub zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator Danych Osobowych poinformuje Państwa o tym innym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.