Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 36.000.000,00 PLN, wpłacony w całości.